SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 148: Luyện tập

  • Bài 148: Luyện tập trang 1
Bài 1 48
LUYỆN TẬP
■ ■
1. Đặt tính rồi tính : 12125 X 3
20516 X4
10513 X 5
12008 X 6
Người ta dự định chuyển	Bài giải
87 650 quyển sách đến
vùng lũ lụt theo hai đợt. 	
Đợt đầu sẽ chuyển 3 lần, 	:•	
mỗi lần 20 530 quyển. 	
Hỏi đợt sau sẽ chuyển
bao nhiêu quyển sách
đến vùng lũ lụt ?	
Tính giá trị của biểu thức :
21018x4 + 10975 =	.	
10819 X 5-24567 =	
12345 + 10203 X 7 =	
98765- 15026 X 4 =	.	
Tính nhẩm :
2000 X 2	= 	 10000	X	2	=	
2000 X 4	= 	 11000	X	3	=	....
2000 X 5	= 	 12000	X	4	=