SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 88: Các số có bốn chữ số

  • Bài 88: Các số có bốn chữ số trang 1
  • Bài 88: Các số có bốn chữ số trang 2
Bài 88	CÁC SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ
Viết (theo mẫu): 
HÀNG
Nghìn
Trăm
Chục
Đơn vị
-
1000
1000
1000
Cĩõõ^)
CĨOO^
♦
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
3
2
5
4
Viết số: 3254.
Đọc số : Ba nghìn hai trăm năm mươi tư.
Đọc số:	
2. Viết (theo mẫu):
HÀNG
VIẾT SỐ
ĐỌC SỐ
Nghìn
Trăm
Chục
Đơn vị
7
5
2
8
7528
bảy nghìn năm trăm hai mươi tám
8
1
9
4
3
6
7
5
9
4
3
1
1
9
4
2
Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số :
I	1	1	1	1	1	1	1	1	i	►
0	1000 2000 3000