SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 149: Chia số có năm chữ số với số có một chữ số

  • Bài 149: Chia số có năm chữ số với số có một chữ số trang 1
1-Tính :
CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ sộ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ số
24684
4
18426
3
25632
2
b) (42017+ 39274): 3 =	
c) 45138 + 35256 :4
d) (42319- 24192) X 3 =	
Một nhà máy dự định sản
xuất 15 420 cái cốc. Nhà 1
máy đã sản xuất được 4-
số lượng đó. Hỏi nhà máy
còn phải sản xuất bao
nhiêu cái cốc nữa ?
Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như hình sau :
Bài giải
Hãy xếp thành hình dưới
Tính giá trị của biểu thức : a) 45823 - 35256 : 4 =