SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 93: Điểm ở giữa - Trung điểm của đoạn thẳng.

  • Bài 93: Điểm ở giữa - Trung điểm của đoạn thẳng. trang 1
  • Bài 93: Điểm ở giữa - Trung điểm của đoạn thẳng. trang 2
Đ1ÊM ỏ giữa, trung DSỂM của đoạn thang
Viết tên các điểm vào chỗ chấm :
Trong hình bên có :
Ba điểm	thẳng	hàng.
Ba điểm	thẳng	hàng.
Ba điểm	,	thẳng hàng.
Ba điểm	,	,	thẳng hàng.
- M là điểm ở giữa hai điểm	và ...
o là điểm ở giữa hai điểm	và ....
N là điểm ở giữa hai điểm	và ...
hoặc ở giữa hai điểm	và
Đúng ghi Đ, sai ghi s :
M là trung điểm của đoạn thẳng CD. o
o là trung điểm của đoạn thẳng AB. o
H là trung điểm của đoạn thẳng EG. o
o là điểm ở giữa hai điểm A và B. o
H là điểm ở giữa hai điểm E và G. o
M là điểm ở giữa hai điểm c và D. o
Viết tiếp chữ thích hợp vào chỗ chấm : a) - Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm
M là 	của đoạn thẳng CD.
N là	của đoạn thẳng EG.
-1 là trung điểm của đoạn thẳng	
b) Trong các đoạn thẳng AB, CD, EG và HK :
Đoạn thẳng có độ dài lớn nhất là	
Hai đoạn thẳng có độ dài bằng nhau là	
Xem hình vẽ ở bài 3 rồi vẽ tiếp một nửa hình còn lại :