SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 159: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000

  • Bài 159: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 trang 1
ÔN TẬP BỐN PHÉP TÍNH
TRONG PHẠM vs 100 000
Ị. Tính nhẩm : a) 50000 + 40000
90000 - 20000 c) 40000 X 2
80000 : 4
2. Đặt tính rồi tính : 28439 + 34256
b) 42000 + 6000 =	...
86000-4000 =	.	
d) 12000 x3 72000 : 8
614 X 7
64217 + 19547
91584-65039
36950 - 8924
9438 X 2
33888:8	31175:5
Một công ty may được 50 000 áo sơ mi, lần đầu bán được 28 000 áo sơ mi, lần sau bán được 17 000 áo sơ mi. Hỏi công ty đó còn lại bao nhiêu áo sơ mi ?
Bài giải