SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 108: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)

  • Bài 108: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) trang 1
1. Tính :
2138
X
NHÂN SỔ CÓ BỐN CHỮ số
VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (tiếp theo)
1273	1408	1719
XXX
2. Đặt tính rồi tính 1008 X 6
1006 x8
1519 x4
1705 X 5
	3	£	5
3. Mỗi xe chở 2715 viên gạch. Hỏi 2 xe như thế chở bao nhiêu viên gạch ? Bài giải
Tính chu vi một khu đất hình vuông có cạnh là 1324m.
Bài giải