SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 157: Ôn tập các số đến 100 000

  • Bài 157: Ôn tập các số đến 100 000 trang 1
ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000
Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số :
I	1	1	1	t	t	1	t— 	1—
0	10 000 20 000 30 000 	 70 000 	
b)
—I	7 1	1	1	1	I	1	I	H—
60 000 65 000 70 000 	
Viết (theo mẫu) :
Viết số
Đọc số
75 248
bảy mươi lăm nghìn hai trăm bốn mươi tám
30 795
tám mươi lăm nghìn chín trăm linh chín
46 037
80 105
bốn mươi mốt nghìn sáu trăm
3. Viết (theo mẫu):
a) 7618 = 7000 + 600 + 10 + 8
1942 =
9274 =	
5076 =
4404 =	
2005 =
b) 5000 + 700 + 20 + 4 = 5724
2000 +
6000 + 800 + 90 + 5 =	
2000 +
5000 + 500 + 50 + 5 =	
2000 +
4. Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm :
2004 ; 2005 ; 2006 ;	;	
8100 ; 8200 ; 8300 ; ;	
70 000 ; 75 000 ; 80 000 ;