SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 138: Luyện tập

  • Bài 138: Luyện tập trang 1
  • Bài 138: Luyện tập trang 2
Bài 138	LUYỆN TẬP
Một hình chữ nhật có chiều dài 3dm, chiều rộng 8cm.
Tính chu vi hình chữ nhật.
Tính diện tích hình chữ nhật.
Bài giải
Cho hình X gồm hai hình chữ nhật ABCD và DEGH (xem hình vẽ).
Tính diện tích mỗi hình chữ nhật theo kích thước ghi trên hình vẽ.
Tính diện tích hình X.
Bài giải
A	25cm	B
	:	 8cm
7cm
H 15cm G
	 HìnhX
Một hình chữ nhật có chiều rộng 8cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích và chu vi hình chữ nhật đó.
10cm
Bài giải
Đúng ghi Đ, sai ghi s :
Chu vi hình c/L lớn hơn chu vi hình 3Ò.
Diện tích hình cẮ lớn hơn diện tích hình ẫ>.
Diện tích hình cA bằng diện tích hình ẩằ.
2cm
Hình chữ nhật cA
4cm
5cm