SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 112: Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)

  • Bài 112: Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) trang 1
CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ số
CHO SÔ CÓ MỘT CHỮ SỔ (tiếp theo)
2718 : 9
3250 : 8
5609 : 7	3623 : 6
Đặt tính rồi tính :
Một đội công nhân phải sửa chữa 2025m đường ống nước, đội đã sửa
i
được ■- số mét đường ống đó. Hỏi đội còn phải sửa chữa bao nhiêu mét 5
đường ống nữa ?
Bài giải
3.
Đ
?
a)3535
7
b) 5624
8
c) 8120
9
s
03
505
024
73
02
902
35	0	20
0 2