SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 96: Luyện tập

  • Bài 96: Luyện tập trang 1
a) 8998 ...
... 9898
b) 1000m
... 1km
6574 ...
... 6547
980g
... 1kg
4320 ...
... 4320
1m
... 80cm
9009 ...
... 900 + 9
1 giờ 15 phút ..
... 80 phút
Bài 96	LUYỆN TẬP
Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng :
Bốn số được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là :
3.
Số
Số bé nhất có ba chữ số là :	
Số bé nhất có bốn chữ số là :	
Số lớn nhất có ba chữ số là :	
Số lớn nhất có bốn chữ số là :	
4. a) Nối trung điểm của đoạn thẳng AB với số thích hợp :
M
N
I-
0
1500
30
o
o
4500
6000
7500
9000