SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 115: Làm quen với chữ số La Mã

  • Bài 115: Làm quen với chữ số La Mã trang 1
LÀM QUEN VỚI CHỮ sô' LA MÃ
CD
CD
CD
CD
CD
Các số III, VII, V, XX, XII, IX, XXI :
Viết theo thứ tự từ lớn đến bé là :	
Viết theo thứ tự từ bé đến lớn là :	
Với 4 que diêm có thể xếp thành các số La Mã nào ? Hãy viết các số đó.