SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 143: Phép trừ các số trong phạm vi 100 000

  • Bài 143: Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 trang 1
Bài 143 PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 000
-I.Tính :
64852
27539
85694
46528
40271
36045
92500 -4181
80351 -5214
2. Đặt tính rồi tính : 72644 - 25586
3. Một bể có 45 900/ nước. Sau một tuần lễ sử dụng, trong bể còn 44 150/ nước. Hỏi mỗi ngày đã dùng bao nhiêu lít nước, biết rằng số lít nước sử dụng mỗi ngày đều bằng nhau ?
Bài giải
Tổng hai số là 73 581. Tìm số thứ hai, biết số thứ nhất là 37 552. Bài giải