SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 146: Luyện tập chung

  • Bài 146: Luyện tập chung trang 1
Bài 146	LUYỆN TẬP CHUNG
1. Tính nhẩm :
a) 50000+ 20000+ 10000 =	 b) 80000 - 30000 - 20000 =
50000 + (20000 + 10000) =	 80000 - (30000 + 20000) =
2. Đặt tính rồi tính : 49635 + 31287
84752 - 56282
60800-21578
3. Đội Một thu mua được 45 600kg cá. Đội Hai thu mua được nhiều hơn đội Một 5300kg cá. Đội Ba thu mua được ít hơn đội Hai 4600kg cả'. Hỏi đội Ba thu mua được bao nhiêu ki-lô-gam cá ?
Bài giải
4. Mua 2 quyển sổ phải trả 10 000 đồng. Hỏi mua 3 quyển sổ như thế phải trả bao nhiêu tiền ?
Bài giải