SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 167: Luyện tập chung

  • Bài 167: Luyện tập chung trang 1
  • Bài 167: Luyện tập chung trang 2
LUYỆN TẬP CHUNG
Viết các số :
Năm mươi bảy nghìn chín trăm bốn mươi hai :	
Hai mươi tư nghìn một trăm linh bốn :	
Tám mươi nghìn tám trăm năm mươi :	
Bảy mươi lăm nghìn chín trăm :	
Mười hai nghìn không trăm linh sáu :	
Đặt tính rồi tính :
37264 + 25328	96851 - 67825
7416 x4	27436:7
Mua 3 đôi bít tất cùng loại phải trả 37 800 đồng. Hỏi mua 6 đôi bít tất như thế phải trả bao nhiêu tiền ?
Bài giải
Tính :
a) (12 + 8) x4 =
b) 25 + 75 : 5 =
12 + 8x4 =	
(25 + 75) : 5 =
5. Đồng hồ chỉ mấy giờ ?