SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 98: Luyện tập

  • Bài 98: Luyện tập trang 1
Bài 98
LUYỆN TẬP
■ ■
Tính nhẩm :
3000+ 5000 = 5000 + 5000 = 4000 + 4000 =
2000+ 700 = 100 + 1000 = 6000 + 600 =
Đặt tính rồi tính :
3528+ 1954
5369+ 1917
7000+ 2000 =	
6000+ 1000 =	....
2000+ 8000 = .........
8000+500 =	
5000+300 =	
400 + 6000 =	
2805 + 785	736 + 358
3. Đội Một hái được 41 Okg cam, đội Hai hái được gấp đôi đội Một. Hỏi cả hai đội hái được bao nhiêu ki-lô-gam cam ?
Tóm tắt	Bài giải
1
4. a) Vẽ đoạn thẳng AB dài 10cm.
b) Dùng thước có vạch chia thành từng xăng-ti-mét để xác định trung điểm M của đoạn thẳng AB.