SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 158: Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

  • Bài 158: Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) trang 1
Bài 1 58 ÔN TẬP CÁC SỐ ĐÊN 100 000 (tiếp theo)
69 245 ...
... 69 260
70000 + 30000 ..
... 100 000
73 500 ...
... 73 499
20000 + 40000 ..
... 60 600
60 000 ...
... 59000+ 1000
80000 + 8000 ..
... 80 900
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :
Số lớn nhất trong các số 72 350 ; 72 305 ; 72 503 ; 72 530 là :
Các số 84 735 ; 74 835 ; 74 385 ; 85 347 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là :
Các số 67 032 ; 70 632 ; 72 630 ; 67 320 viết theo thứ tự từ lớn đến bé là :
Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
Số liền sau của 9999 là :	
Số liền sau của 99 999 là :	
Số liền trước của 50 000 là :	
Số liền trước của 87 605 là :