SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 130: Luyện tập

  • Bài 130: Luyện tập trang 1
Bài 1 30
LUYỆN TẬP
■ ■
1. Viết (theo mẫu) :
Viết số
Đọc số
26 403
hai mươi sáu nghìn bốn trăm linh ba
21 600
89 013
89 003
98 010
2. Viết (theo mẫu):
Đọc số
Viết số
Năm mươi ba nghìn bốn trăm hai mươi
53 420
Sáu mươi ba nghìn bốn trăm
Bảy mươi lăm nghìn
Năm mươi sáu nghìn không trăm mười
Chín mươi nghìn không trăm linh chín
5000 + 100 7400 - 400 2000 x 3 + 600 = 8000 : 2 + 2000 =
6000-(5000- 1000) 6000-5000 + 1000 7000 - 3000 X 2 (7000 - 3000) X 2