SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 97: Phép cộng các số trong phạm vi 10 000

  • Bài 97: Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 trang 1
PHÉP CỘNG CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000
1-Tính : 4268
+
3917
3845	6690	7331
+ + +
2625	1034	759
2. Đặt tính rồi tính : 6823 + 2459
4648 + 637
9182 + 618
3. Thôn Đông có 2573 người, thôn Đoài có 2719 người. Hỏi cả hai thôn có bao nhiêu người ?
Bài giải
4. Xác định trung điểm M, N, p, Q của mỗi cạnh hình chữ nhật ABCD, biết rằng độ dài hai đoạn thẳng AC và BD bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đoạn thẳng đó.
Hãy ghi tên các đoạn thẳng có độ dài bằng nhau.
A	B
D	c