SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 102: Tháng - Năm

  • Bài 102: Tháng - Năm trang 1
Bài 102	THÁNG - NĂM
Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 
Tháng này là tháng	
Tháng sau là tháng	
Trong một năm, em thích nhất tháng	
Tháng 1	có	ngày	Tháng 12 có ngày
Tháng 4	có	ngày	Tháng 5 có ..... ngày
Tháng 8	có	ngày	Tháng 9 có ngày
2. a) Viết tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 5 năm 2015.
5
Thứ hai
4
18
25
Thứ ba
•
12
26
Thứ tư
20
Thứ năm
7
Thứ sáu
1
15
29
Thứ bảy
2
9
Chủ nhật
10
24
b) Xem tờ lịch trên rồi viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm :
Ngày 4 tháng 5 là thứ	
Ngày 27 tháng 5 là thứ	
Ngày đầu tiên của tháng 5 là thứ	
Tháng 5 có .... ngày chủ nhật.
Chủ nhật cuối cùng của tháng 5 là ngày