SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 155: Luyện tập

  • Bài 155: Luyện tập trang 1
Bài 155	LUYỆN TẬP
1. Một người đi xe máy trong 14 phút đi được 7km. Hỏi nếu cứ đi đều như vậy trong 36 phút thì người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?
Bài giải
2. Có 56kg kẹo chia đều vào 8 hộp. Hỏi phải lấy mấy hộp đó để được 35kg kẹo ? Bài giải
X
a) 48
o
6
2 = 4
b) 27
9
48
6
2 = 16
27
9
Cho biết:
Lớp 3A có 9 học sinh giỏi, 18 học sinh khá và 5 học sinh trung bình. Lớp 3B có 10 học sinh giỏi, 19 học sinh khá và 6 học sinh trung bình. Lớp 3C có 9 học sinh giỏi, 20 học sinh khá và 4 học sinh trung bình. Hãy viết số thích hợp vào ô trống :
Lớp
3A
3B
3C
Tổng
Số học sinh giỏi
- 1
Số học sinh khá
Số học sinh trung bình
Tổng