SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 95: So sánh các số trong phạm vi 10 000

  • Bài 95: So sánh các số trong phạm vi 10 000 trang 1
1.
A V II
a) 999
.. 1000
.. 2999
b) 9999 ....
9998	
9998
9990 + 8
?
3000	..
8972	..
.. 8972
2009	
2010
500 + 5..
.. 5005
7351 ....
7153
2.
>
a) 1kg
.. 999g
b) 59 phút
.... 1 giờ
<
?
690m
.. 1km
65 phút
.... 1 giờ
800cm ..
.. 8m
60 phút
.... 1 giờ
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :
a) Số lớn nhất trong các số 9685, 9658, 9865, 9856 là :
A. 9685	B. 9658
c. 9865	D.9856 V
b) Số bé nhất trong các số 4502, 4052, 4250, 4520 là : A. 4502	B. 4052
c. 4250	D. 4520
Xác định trung điểm M, N, p, Q của các cạnh AB, BC, CD, DA của hình vuông ABCD. Hai đoạn thẳng MP và NQ cắt nhau tại o tạo thành 4 hình vuông bé. Tính chu vi hình vuông AMOQ.
Bài giải