SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 111: Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)

  • Bài 111: Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) trang 1
2768
3
2495
4
3258
5
CHIA SÔ CÓ BÔN CHỮ số
CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ số (tiếp theo)
Mỗi xe tải cần phải lắp 6 bánh xe. Hỏi có 1280 bánh xe thì lắp được nhiều nhất bao nhiêu xe tải như thế và còn thừa mấy bánh xe ?
Bài giải
Tìm X:
a) A X 6 = 1266
b) 7 XA'= 2884
Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như hình sau :