SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 124: Làm quen với thống kê số liệu

  • Bài 124: Làm quen với thống kê số liệu trang 1
3. Số lít dầu đựng trong mỗi thùng được cho dưới đây :
LÀM QUEN VÓI THỐNG KÊ số LIỆU
Người ta lần lượt cân bốn con vật nuôi trong gia đình : vịt, gà, ngông và lợn, được dãy số liệu tương ứng sau :
2kg ; 1kg ; 5kg ; 75kg.
Dựa vào dãy số liệu trên, hãy viết tiếp vào chỗ chấm :
Con lợn cân nặng .........	; b) Con vịt cân nặng	
c) Con ngỗng cân nặng	; d) Con gà cân nặng	
e) Con ngỗng nặng hơn con gà là	 ; g) Con vật nặng nhất là	
h) Con vật nhẹ nhất.là	; i) cả 4 con cân nặng là	
Cho dãy số : 110 ; 220 ; 330 ; 440 ; 550 ; 660 ; 770 ; 880 ; 990. Hãy khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng :
Dãy số trên có tất cả bao nhiêu số ?
A. 10 số	B. 27 số	c. 9 số	D. 881 số
Số thứ tám trong dãy là số nào ?
A. 3	B. 8	c. 220	D. 880
Thùng 1 : 195/ Thùng 2:120/ Thùng 3 : 200/ Thùng 4 : 50/
Dãy số lít dầu đựng trong bốn thùng trên viết theo thứ tự từ bé đến lớn là :
Dựa vào dãy vừa viết, hãy viết tiếp vào chỗ chấm :
+ Thùng 1 ứng với số thứ	trong dãy.
+ Thùng ứng với số thứ nhất trong dãy là thùng