SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 152: Luyện tập chung

  • Bài 152: Luyện tập chung trang 1
LUYỆN TẬP CHUNG
■ ■
16728 : 4
62146 : 3
Nhà trường mua 235	Bài giải
hộp bánh, mỗi hộp có
6 cái bánh. Số bánh này
đem chia hết cho học 	
sinh, mỗi bạn được 2 cái 	
bánh. Hỏi có tất cả bao
nhiêu bạn được chia
bánh ?	
Một hình chữ nhật có	Bài giải
chiều dài 36cm, chiều 	
rộng bằng chiều dài	
Tính diện tích hình chữ 	.....	
nhật đó.	•■■■■■	
Viết tiếp vào chỗ chấm :
Ngày 20 tháng 11 là thứ hai. Những ngày thứ hai trong tháng đó là :