SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 154: Luyện tập

  • Bài 154: Luyện tập trang 1
Bài 1 54	LUYỆN TẬP
1. Cứ 10 học sinh thì phân đều vào 5 bàn học. Hỏi có 36 học sinh cũng phân như thế thì cần bao nhiêu bàn học ?
Bài giải
2. Người bán hàng tính rằng cứ 24 cái cốc thì xếp đều vào 4 hộp. Hỏi có 78 cái cốc thì xếp đều vào bao nhiêu hộp như thế ?
Bài giải
6 - VBTT3/2- A