SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 92: Số 10 000 - Luyện tập

  • Bài 92: Số 10 000 - Luyện tập trang 1
SỐ 10 000 - LUYỆN TẬP
Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm :
5000 ;	6000 ; 7000	;	 ;	;	
9995 ;	9996 ; 9997	; 	;	•;	
9500 ; 9600 ; 9700 ;■	;	;	
9950 ;	9960 ; 9970	;	;	;	
Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số :
	1	1	1	1— 	ị	ị—
	9905	9906	 9909
Số liền trước
Số đã cho
Số liền sau
4528
6139
2000
2005
5806
3. Viết số thích hợp vào ô trống :
4.
Sô
Số liền trước
Số đã cho
Số liền sau
9090
9999
9899
1952
2009
Các số tròn nghìn bé hơn 5555 là : 	
Số tròn nghìn liền trước 6000 là : 	
Số tròn nghìn liền sau 6000 là :	
a) Đo rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm :