SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 129: Các số có năm chữ số (tiếp theo)

  • Bài 129: Các số có năm chữ số (tiếp theo) trang 1
CÁC SỐ CÓ NĂM CHỮ số (tiếp theo)
1. Viết (theo mẫu) :
HÀNG
VIẾT
SỐ
ĐỌC SỐ
Chục nghìn
Nghìn
Trăm
Chục
Đơn vị
4
0
0
0
0
40 000
bốn mươi nghìn
5
3
0
0
0
7
2
4
0
9
6
1
0
3
2
5
3
0
0
7
4
0
0
0
4
2. Viết (theo mẫu) :
Viết số
Đọc số
85 705
tám mươi lăm nghìn bảy trăm linh năm
43 672
81 000
chín mươi nghìn hai trăm
sáu mươi ba nghìn bảy trăm chín mươi
bảy mươi sáu nghìn không trăm mười lăm
50 001
3.
Số
25 601 ; 25 602 ; 25 603 ;	 ;	; 	
; 89 721.
89 715:89 716;	: 89 718;	;	
28 000 : 29 000 :	 :	;	; 33 000.
54 400 : 54 500 :	; 	; ; 54 800 :