SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 153: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)

  • Bài 153: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) trang 1
BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐÊN RÚT VỀ ĐƠN VỊ
(tiếp theo)
Có 16kg kẹo đựng đều trong 8 hộp. Hỏi 10kg kẹo đựng trong mấy hộp như thế ?
Tóm tắt	Bài giải
16kg:8hộp	
10kg : ... hộp ?	
Các phòng học đều được lắp số quạt trần như nhau. Biết 5 phòng học lắp 20 cái quạt trần. Hỏi có 24 cái quạt trần thì lắp được vào mấy phòng học ?
Tóm tắt	Bài giải
20 cái: 5 phòng 	
24 cái: ... phòng ?	
Đúng ghi Đ, sai ghi s :
a) 32 : 4 : 2 = 8 : 2
b) 18:2x3 = 18: 6
= 4 o
= 3 o
c) 32 : 4 : 2 = 32 : 2
d) 18:2x3 = 9x3
= 16 o
= 27 o