SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 142: Luyện tập

  • Bài 142: Luyện tập trang 1
Bài giải
Bài giải
Tính : Bài 142	LUYỆN TẬP
54672
36159
47066
95648
+
+
+
+
28298
38741
19838
4352
Tính :
16528
33527
60500
80909
+
+
+
+
20132
4130
8197
9090
32416
25269
22023
10001
Nêu bài toán rồi giải bài toán theo tóm tắt sau :
Sáng bán : H200! Chiều bán : í——í-
Một hình chữ nhật có chiêu dài băng 12cm, chiêu rộng băng chiếu dài. Tính :	‘3
Chu vi hình chữ nhật
Diện tích hình chữ nhật.