SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 133: Luyện tập

  • Bài 133: Luyện tập trang 1
Bài 1 33	LUYỆN TẬP
Sô'l?
65 000
85 700
23 450
23 458
; 66 000 ; ; 85 800 ; ; 23 460 ; ; 23 459 ;
	; 68 000 ;	; 	;	
	; 86 000 ;	;	 ;	
	;	; 23 500 ;	
4658	...
.. 4668
24 002
.. 2400 + 2
72 518 ...
.. 72 189
6532
.. 6500 + 30
63 791 ...
.. 79 163
9300-300 ...
.. 8000+ 1000
49 999 ...
.. 5000
8600
.. 8000 + 600
Tính nhẩm :
7000 + 200
60000 + 30000 = 	
8000-3000	= 	
90000 + 5000 = 	...
4000 X 2
1000 + 3000 x 2 = 	...
(1000 + 3000) X 2 = 	
9000 : 3 + 200
4.
?
	;	; 23 462 ; 	;	
; b) Số bé nhất có bốn chữ số là :
a) Số lớn nhất có bốn chữ số là :	
c) Số lớn nhất có năm chữ số là :	
; d) Số bé nhất có năm chữ số là :
5. Đặt tính rồi tính :
8473-3240
2078 + 4920
6842 : 2	2031 X 3