SGK Vở bài tập Toán 3 - Tự kiểm tra

  • Tự kiểm tra trang 1
  • Tự kiểm tra trang 2
Tự KIỂM TRA
■
Phẩn 1. Mỗi bài tập dưới đây có các câu trả lời A, B, c, D. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Số liền sau của 75 829 là :
A. 75 839	B. 75 819	c. 75 830	D. 75 828
Các số 62 705 ; 62 507 ; 57 620 ; 57 206 sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là :
A. 62 705 ; 62 507 ; 57 620 ; 57 206 B. 57 620 ; 57 206 ; 62 507 ; 62 705 c. 57 206 ; 62 507 ; 57 620 ; 62 705 D. 57 206 ; 57 620 ; 62 507 ; 62 705
Kết quả của phép cộng 22846 + 41627 là :
A. 63 463	B. 64 473	c. 64 463	D. 63 473
Kết quả của phép trừ 64398 - 21729 là :
Chu vi của hình
D. 30cm
A. 42 679	B. 43 679	c. 42 669	D. 43 669
Một hình chữ nhật có chiều dài 5dm, chiều rộng 10cm. chữ nhật đọ là :
A. 15dm	B. 60cm	c. 12dm
Phẩn 2.
Đặt tính rồi tính :
31825x 3	27450:6
Nối (theo mẫu):
3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):
hoặc	giờ	phút;
hoặc	giờ	phút
Một cửa hàng ngày đầu bán được 135m vải, ngày thứ hai bán được 360m
vải. Ngày thứ ba bán được bằng số mét vải đã bán trong hai ngày đầu. 3
Hỏi ngày thứ ba cửa hàng đó bán được bao nhiêu mét vải ?
Bài giải