SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 104: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính

  • Bài 104: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính trang 1
  • Bài 104: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính trang 2
Bài 104 HỈNH TRÒN, TÂM, ĐƯỜNG KÍNH, BÁN KÍNH
a) Viết chữ thích hợp vào chỗ chấm :
Đây là hình tròn tâm o.
Các bán kính có trong hình tròn là : 	
Các đường kính có trong hình tròn là : 	
Đúng ghi Đ, sai ghi s :
Đây là hình tròn tâm I.
Các bán kính có trong hình tròn là : IM và IN.
Các bán kính có trong hình tròn là : OQ và OP.
Đường kính có trong hình tròn là : MN.
Ọ
ọ
Q
O
Đường kính có trong hình tròn là : PQ.
Vẽ hình tròn :
a) Tâm o, bán kính 3cm.
b) Tâm tuỳ ý, bán kính 2cm.
ooooo
o.
a) Vẽ đường kính AB, đường kính MN trong hình tròn dưới đây :
b) Đúng ghi Đ, sai ghi s :
Độ dài đoạn thẳng OA lớn hơn độ dài đoạn thẳng OM -OM = ON
ON = 4 MN
2
Độ dài đường kính gấp 2 lần độ dài bán kính -AB = MN