SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 113: Luyện tập

  • Bài 113: Luyện tập trang 1
LUYỆN TẬP
2. Đặt tính rồi tính 1204 : 4
4000 : 2 =	
6000 : 3 =	
2524 : 5	2409 : 6
8000 : 4 =	
6000 : 2 =	
4224 : 7
Tìm X:
b) 7 X X = 4942
a) X X 4 = 1608
Có 1024 vận động viên xếp đều thành 8 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu vận động viên ?
5.
Bài giải
Một cửa hàng có 1215 chai dầu ăn, đã bán số chai dầu đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu chai dầu ăn ?
Bài giải