SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 164: Ôn tập về hình học (tiếp theo)

  • Bài 164: Ôn tập về hình học (tiếp theo) trang 1
  • Bài 164: Ôn tập về hình học (tiếp theo) trang 2
ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC (tiếp theo)
Viết tiếp vào chỗ chấm :
Diện tích hình cA là :	cm2.
Diện tích hình ỖB là :	
Diện tích hình % là :	
Diện tích hình 3) là :	
Hai hình có diện tích bằng nhau là :
- Trong các hình đã cho, hình có diện tích lớn nhất là :	
Hình vuông MNPQ và hình chữ nhật ABCD đều được ghép từ 16 miếng bìa hình vuông cạnh 2cm (như hình vẽ).
M	N
oooooo
Viết tiếp vào chỗ chấm :
Độ dài cạnh hình vuông là :	
Chiều rộng hình chữ nhật là : 	
Chiều dài hình chữ nhật là : 	
Đúng ghi Đ, sai ghi s :
Diện tích hình vuông bé hơn diện tích hình chữ nhật.
Diện tích hình vuông bằng diện tích hình chữ nhật.
Diện tích hình vuông lớn hơn diện tích hình chữ nhật.
Chu vi hình vuông bé hơn chu vi hình chữ nhật.
Chu vi hình vuông bằng chu vi hình chữ nhật.
Chu vi hình vuông lớn hơn chu vi hình chữ nhật.
Tính diện tích hình X có kích thước ghi trên hình vẽ :
Bài giải
	 3cm
	 3cm
3cm
9cm
Hình X
Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như hình sau :