SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 144: Tiền Việt Nam

  • Bài 144: Tiền Việt Nam trang 1
  • Bài 144: Tiền Việt Nam trang 2
Bài 44	TIỀN VIỆT NAM
Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):
Bác Toàn mua 2 vé xem xiếc, mỗi vé giá 20 000 đồng. Sau đó bác mua xăng hết 50 000 đồng.
Hỏi bác Toàn đã tiêu hết tất cả bao nhiêu tiền ?
Bác Toàn có 100 000 đồng. Hỏi sau khi mua vé xem xiếc và mua xăng, bác Toàn còn bao nhiêu tiền ?
Bài giải
3. Mỗi quyển vở giá 1500 đồng. Viết số tiền thích hợp vào ô trống :
Số quyển vở
1 quyển
2 quyển
3 quyển
4 quyển
Số tiền
1500 đồng
4. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) :
Tổng số tiền
Số các tờ giấy bạc
10 000 đồng
20 000 đồng
50 000 đồng
80 000 đồng
1
1
1
30 000 đồng
60 000 đồng
0
90 000 đồng
100 000 đồng