SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 107: Luyện tập

  • Bài 107: Luyện tập trang 1
LUYỆN TẬP
Viết thành phép nhân và ghi kết quả :
3217 + 3217 = 3217 X ..... =	
1082 + 1082 + 1082 =	=	
1109+ 1109+ 1109 + 1109 =	
Sô
Số bị chia
612
Số chia
3
3
4
6
Thương
204
1502
1091
Có 3 xe chở xăng, mỗi xe chở 1125/ xăng. Người ta đã đổ 1280/ xăng trên các xe đó vào một bồn xăng. Hỏi trên cả 3 xe đó còn lại bao nhiêu lít xăng ?
Bài giải
4. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) :
Số đã cho
123
1023
1203
1230
Thêm 4 đơn vị
127
Gấp 4 lần
492