SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 91: Các số có bốn chữ số (tiếp theo)

  • Bài 91: Các số có bốn chữ số (tiếp theo) trang 1
Bài 9 Ip CÁC SÔ CÓ BỐN CHỮ số (tiếp theo)
Viết (theo mẫu):
a) Mẫu : 8679 = 8000 + 600 + 70 + 9
9217 =	
9696 =	
4538 =	
5555 =	
7789 =	
6574 =	
b) Mấu : 2004 = 2000 + 4
2005 =	
1909 =	
9400 =	
3670 =	
2010 = 	
2020 =	
Viết các tổng thành số có bốn chữ số (theo mẫu):
a) Mẫu : 5000 + 200 + 70 + 8 = 5278
7000 + 600 + 50 + 4 =	;
8000 + 400 + 20 + 7 =	
2000 + 800 + 90 + 6 = ....... ;
9000 + 900 + 90 + 9 =	
b) Mẫu : 4000 + 20 + 1 = 4021
3000 + 60 + 8	=	;
5000 + 7	= 	
7000 + 200 + 5 =
9000 + 9
9000 + 50 + 6	=
3000 + 300 + 3 =	
2000 + 100 + 3 =	;
8000 + 700 + 5 =	
Viết số (theo mẫu), biết số đó gồm :
Mầu : Ba nghìn, hai trăm, năm chục, tám đơn vị: 3258.
Năm nghìn, bốn trăm, chín chục, hai đơn vị : 	
Một nghìn, bốn trăm, năm chục, bốn đơn vị: 	
Bốn nghìn, hai trăm, năm đơn vị: 	»	
Bảy nghìn, bảy chục : 	
Hai nghìn, năm trăm : 	
Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu) :
Chữ số 5 trong số 2567 chỉ 5 trăm •; b) Chữ số 5 trong số 5982 chỉ	
c) Chữ số 5 trong số 4156 chỉ	; d) Chữ số 5 trong số 1945 chỉ