Giải toán lớp 2 Bài 100: Luyện tập

  • Bài 100: Luyện tập trang 1
  • Bài 100: Luyện tập trang 2
BÀI 100
LUYỆN TẬP
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. a) Một đường gấp khúc gồm hai đoạn thẳng có độ dài lần lượt là 12cm và 15cm. Tính độ dài đường gấp khúc đó.
b) Một đường gấp khúc gồm ba đoạn thẳng có độ dài lần lượt là 10dm, 14dm và 9dm. Tinh độ dài dường gấp khúc đó.
a) Độ dài đường gấp khúc:
12 + 15 = 27 (cm)
Đáp số: 27 cm
b) Độ dài đường gấp khúc:
10 + 14 + 9 = 33 (dm)
Đáp số: 33 dm.
2. Con ọc sên bò từ A đến D (như hình vẽ). Hỏi con ốc sên phải bò đoạn đường dài bao nhiêu dề-xi-mét?
Giải
Đáp số: 14dm
Đoạn đường con ốc sên phải bò:
5 + 2 + 7 = 14 (dm)
Ghi tên các đường gấp khúc có trong hình vẽ sau, biết:
Dường gấp khúc đó gồm ba đoạn thẳng.
Dường gấp khúc đó gồm hai đoạn thẳng.
Giải
Gồm ba đoạn thẳng là: ABCD.
Gồm hai đoạn thẳng là: ABC và BCD
BÀI TẬP LUYỆN TẬP
Nối các điểm A, B, c, D để có:
1 đường gấp khúc gồm ba đoạn thẳng.
3 đường gấp khúc gồm hai đoạn thẳng.
A •	• B
D •	• c