Giải toán lớp 2 Bài 161: Ôn tập về đại lượng

  • Bài 161: Ôn tập về đại lượng trang 1
  • Bài 161: Ôn tập về đại lượng trang 2
Bài 161
ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. a) Dồng hổ chỉ mấy giờ?
Dồng hồ chỉ mấy giờ?
Cr.) o
A	B	l
b) Vào buổi chiều, hai đồng hổ nào chỉ cùng giờ?
B
D
N TỊ.nn í
•Ạ5,*'í ÕÓO Ly
H.nn ỈỊ i LUU lị:
C: 10 giờ
D: 8 giờ 30 phút
Đồng hồ chỉ:
A: 3 giờ 30 phút B: 5 giờ 15 phút
Vào buổi chiều, hai đổng hồ chỉ cùng giờ:
Đổng hồ A và đổng hổ E.
Đồng hồ B và đồng hồ D.
Đồng hồ c và đồng hồ G.
Can bé đựng được 10/ nước mắm, can to đựng nhiều hơn can bé 5/ nước mám. Hỏi can to đựng được bao nhiêu lít nước mắm?
Giải
Số lít nước mắm can to đựng là:
10 + 5 = 15 (I)
Đáp số; 151 nước mắm.
Bạn Binh có 1000 đồng, bạn mua một con tem đễ gửi thư hết 800 đồng. Hỏi bạn Bình còn mấy trăm đồng?
Giải
Số tiến bạn Bình còn lại là:
1000 - 800 = 200(đồng)
Đáp số: 200 đồng
Viết mm. cm, dm. m hoặc km vào chỗ chấm thích hợp:
Chiếc bút bi dài khoảng: 15.. 	
Một ngói nhà nhiều tầng cao khoảng 15	
Quãng đường thành phố Hồ Chi Minh - cán Thd dài khoảng 174	
Bể dày hộp bút khoảng 15.	
Một gang tay dài khoảng 15	
Giải
Chiếc bút bi dài khoảng: 15cm.
Một ngôi nhà nhiều tầng cao khoảng: 15m.
Quãng đường thành phố Hổ Chí Minh - cần Thơ dài khoảng 174km.
Bề dày hộp bút khoảng 15mm.
Một gang tay dài khoảng 15cm.
LƯU ý; Đơn vị "dm" không phù hợp với yêu cầu trên.