Giải toán lớp 2 Bài 154: Luyện tập chung

  • Bài 154: Luyện tập chung trang 1
  • Bài 154: Luyện tập chung trang 2
BÀI 154
LUYỆN TẬP CHUNG
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
Dặt tính rồi tinh:
456 + 323:
357 + 621;
421 + 375;
456
897
+
-
323
253
779
644
421
431
+
-
375
411
796
20

897 - 253 962 - 861 431 - 411
Giải
b) X - 600 = 100 700 - X = 400
2. Tìm x:
a) 300 + X = 800:
X + 700 = 1000
Giải
a) 300 4 X
X
= 800
= 800 - 300
= 500
X + 700 = 1000
X -
X
= 1000-700
= 300
X
b) X
-600
= 100
700 -X
= 400
X
= 600 + 100
X
= 700 - 400
X
= 700
X
= 300
>
60cm + 40cm
	 1m
<
?
300cm + 53cm
— 300cm
+ 57cm
=
1km
	 800m
Giải
60cm + 40cm
=
1m
300cm + 53cm
<
300cm + 57cm
1km
>
800m
l/ẽ hìr
ih theo mẫu: