Giải toán lớp 2 Bài 165: Luyện tập chung

  • Bài 165: Luyện tập chung trang 1
  • Bài 165: Luyện tập chung trang 2
Bài 165
LUYỆN TẬP CHUNG
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. [sol?
905	--+
->	->	999 -+
->[911
Giải
©
(9Ộ5)
(996)
2.
3. Số ?
733
—>(734) ->
-»	906 —>
9—
997
736
^©
907
998
735
999
302 ...310 888 ... 879 542 ... 500 + 42
302 879 542 = 500 + 42
•[ũ]-
-* [20]
909
910
1000
Giải
Giải
200 + 20 + 2 ... 322 600 + 80 + 4 _ 648 400 + 120 + 5 - 525
200 + 20 + 2 648 400 + 120 + 5 = 525
14 -
11 -
14
11
->|Ĩ2
Mồi đổng hổ ứng với cách đọc nào?
Giải
Mỗi đồng hồ ứng với cách đọc:
Đồng hồ A: 1 giờ rưỡi (c). Đồng hồ B: 10 giờ 30 phút (b). Đổng hồ C: 7 giờ 15 phút (a).
Vẽ hình theo mău:
Hướng dẫn: Chấm thành nhiếu điểm có dạng hình mẫu rối nối các điểm đó lại.