Giải toán lớp 2 Bài 167: Luyện tập chung

  • Bài 167: Luyện tập chung trang 1
  • Bài 167: Luyện tập chung trang 2
Bài 167
LUYỆN TẬP CHUNG
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
B	c
Dồng hồ chỉ mấy giờ?
Giải
A: 5 giờ 15 phút.
B: 9 giờ 30 phút hoặc 9 giờ rưỡi.
C: 12 giờ 15 phút.
Viết các số 728; 699; 801; 740 theo thứ tự từ bé đến tởn.
Giải
Các số 728; 699; 801; 740 theo thứ tự từ bé đến lớn:
699;	728;	740;	801.
3.
Đặt tinh rói tính: a) 85 - 39;
75 + 25;
312 + 7
b) 64 + 16:
100 - 58;
509 -6
Giải
a)
85	75
312	b)
64
100
509
39	+	25
+	7
+ 16
58
6
46	100
319
80
42
503
4.
Tinh:	24 + 18 - 28 =
3x6:2 =
5x8-11 =
Giải
30:3.5 =
24 + 18 -28 =
42-28
3x6:2 =18
: 2
=
14
= 9
5x8-11
40-11
30 : 3 : 5 = 10
: 5
=
29
= 2
5. Một tình tam giác có độ dài mỗi cạnh đếu bàng 5cm. Hỏi chu vi hhh tam giác dó bằng bao nhiêu xăng-ti-mét.
Giải
Chu vi hình tam giác là:
5 + 5 + 5 = 15 (cm) (hoặc 5x3 = 15 (cm))
Đáp số: 15cm