Giải toán lớp 2 Bài 95: Bảng nhân 4

  • Bài 95: Bảng nhân 4 trang 1
  • Bài 95: Bảng nhân 4 trang 2
Bài 95
BẢNG NHÂN 4
I. CẦN NHỚ
4x1=4
4x4 = 16
4 X 7 = 28
4 X10 = 40
4x2 = 8
4 X 5 = 20
4 X 8 = 32
4x3= 12
4 X 6 = 24
4 X 9 = 36
II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. Tính nhẩm:
4x2 =
4 X í =
4x8 =
4x7 =
4x4 =
4x3 =
4x9 =
4x6 =
4x5 =
4 X 10 =
•
Giải
4x2 = 8
4x1=4
4 X 8 = 32
4x7 = 28
4x4 = 16
4x3 = 12
4 X 9 = 36
4 X 6 = 24
4 X 5 = 20
4 X10 = 40
Mỗi xe ô tô có 4 bánh xe. Hỏi 5 xe ô tô như thế có bao nhiêu bánh xe?
Tóm tắt:	Mỗi xe ô tô: 4 bánh xe.
5 xe ô tô :... bánh xe?
Giải
Số bánh xe của 5 xe ô tô:
X 5 = 20 (bánh xe).
Đáp số: 20 bánh xe
4
8
[12
CZZ
24
ZZ3
40
Giải
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
III BÀI TẬP LUYỆN TẬP
f.lsol?
. . X 3
a) 4———>
D
xũ
-> 16;
xũ
•> 28; 4
-> 20
2. Mỗi con bò có 4 chân. Hỏi 8 con bò có mấy chân?
Đáp số: 32 chân