Giải toán lớp 2 Bài 94: Luyện tập

  • Bài 94: Luyện tập trang 1
  • Bài 94: Luyện tập trang 2
Đài 94
LUYỆN TẬP
a
a
■’■'O'
a--^- o
o
a
a
o
-L, o
[3]-
Giải
-^©
—©
Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):
ta x
a-
0-
—©
a x
a-
Giải
0-
—■>©:
0-
©
HƯỚNG DÂN GIẢI BÀI TẬP
Sol?
3. Mỗi can đựng được 3/ dầu. Hỏi có 5 can như thế đựng được bao nhiêư lít dầu?
Tóm tắt:
ị^\
! I ;31 P'
Mỗi can đựng: 3/dầu 5 can :	I dầu?
—I
57
J
31
Giải
SỐ lít dầu đựng trong 5 can:
3x5 = 15 (/dầu)
4. Mỗi túi có 3 kg gạo. Hỏi 8 túi như thế có tất cả
bao nhiêu ki-lô-gam gạo?	'Ạ	X?
Tóm tắt: Mỗi túi: 3 kg gạo.
8 túi :... kg gạo?
Giải
Sô' kg gạo trong 8 túi:
b) 10; 12; 14;
Giải
b) 10; 12; 14; 16; 18
Đáp số: 24 kg gạo
c) 21, 24, 27;
c) 21,24, 27; 30; 33
X 8 = 24 (kg gạo)
5. |số|?
a) 3; 6; 9;	-.;
a) 3; 6; 9; 12, 15;