Giải toán lớp 2 Bài 112: Luyện tập

  • Bài 112: Luyện tập trang 1
  • Bài 112: Luyện tập trang 2
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
í. Tìm x:
a) X X 2 = 4
Bài 112
LUYỆN TẬP
b) 2 X X = 12
Giải
b) 2 XX = 12
X = 12 : 2 X = 6
a) X X 2 - 4 X = 4 : 2 X = 2 2. Tìm y:
a)y + 2=1O	b)yx2=10
c) 3 X X = 27
c) 3 X X = 27
X = 27 : 3 X = 9
c) 2 X y = 10 ■
c) 2 X y = 10
ý = 10 : 2
ý = 5
Thừa số
2
2
2
3
3
Thừa sô'
6
3
2
5
Ttch
12
6
15
* Chú ý: Muốn tìm một số hạng của tồng, ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.
Giải
a) y + 2 = 10	b) y X 2 = 10
ý= 10-2	y= 10 : 2
y = 8	y = 5
Giải
Thừa số
2
2
2
3
3
3
Thừa số
6
6
3
2
5
5
Tích
12
12
6
6
15
15
4. Có 12kg gạo chia đều vào 3 túi. Hỏi mồi túi có mấy ki-lở-gam gạo?
Giải
SỐ ki-lô-gam gạo ở mỗi túi:
12 : 3 = 4 (kg gạo)
Đáp số: 4 kg gạo
Có 15 bông hoa cầm vào các lọ, mỗi lọ 3 bông hoa. Hỏi cám được mấy lọ hoa ?
Giải
Số lọ hoa cần để cắm là:
15: 3 = 5 (lọ)
Đáp số: 5 lọ hoa