Giải toán lớp 2 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP HỌC KÌ II

  • CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP HỌC KÌ II trang 1
  • CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP HỌC KÌ II trang 2
  • CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP HỌC KÌ II trang 3
CÁU HỎI TRẮC NGHIỆM ỚN TẬP HỌC KỲ 2
A . 5 và 4;	B. 4 và 5;
c. 5 và 3;
D. 4 và 3
Câu 2:
Kết quả của: 5 X 7 + 40 = ...
..?
A. 75;	B. 235;
C.74;
D. 52
Câu 3:
Kết quả của: 40 + 7 X 5 = ...
..?
A. 235;	B. 52;
c. 236;
D. 75
Câu 4:
Kết quả của: 40 - 7 X 5 = ...
..?
A. 165;	B. 5;
c. 166;
D. 4
Câu 5:
Tìm y, biết: y X 5 = 45
A. y = 10;	B. y = 8;
c. y = 7;
D. y = 9
PHẦN 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đóna:
Câu 1: Khi viết tổng 4+4+4+4+4 thành phép nhân thì hai thừa số lần lượt là:
Câu 6: Trong chuồng có 4 con thỏ và 2 con gà thì số chân gà và thỏ có tất cả là:
A. 12 chân; B. 16 chân; c. 15 chân; D. 20 chân. Câu 7: Có 20 quả cam xếp đều vào 5 đĩa thì mỗi đĩa có:
A. 3 quả cam ; B. 4 quả cam ; c. 5 quả cam; D. 6 quả cam.
Câu 8: Có 40 học sinh, 4 số học sinh này là:
5
A. 6 học sinh ; B. 7 học sinh ; c. 8 học sinh ; D. 9 học sinh. Câu 9: Kết quả của: 20:4 + 1=	?
A. 7 ;	B. 6 ;	c. 4;	D. 5.
Câu 10: Kết quả của: 22 - 2 : 2 = .....?
A. 10 ;	B. 11 ;	c.12;	D. 21.
Câu 11: Tìm X, biết: X : 5 = 8
A. X = 5 ;	B. x = 13 ; c. X = 3;	D. X = 40.
Câu 12: 3 -
là:
+ 75
-> I I thì số cần điền vào ô vuông
A. 100 ;
Câu 13: 18
là:
B. 90;	C.95;	D. 105.
—> I	I thì sô' cần điển vào ô vuông
A. 98;	 B.	99;	c. 100 ;
Câu 14: 5 x 9	44. Dấu cần điền vào ô trống là:
A. > ; 1	J	B. < ;	c. =
X	5	55. Dấu	cần điền	vào ô trống là:
I	1 D - .	_
D.101.
Câu 15: 2 + 9
A. > ;
B. <;
Câu 16:
Câu 17:
Câu 18:
Câu 19:
Câu 20:
Câu 21:
Câu 1:
Câu 2:
Câu 3:
Câu 4:
Câu 5:
B. 12 học sinh nữ; D. 20 học sinh nữ.
X X 2 = 0 X = ...
Cho dãy sô' 10, 12, 14, .... ...,..., 22, 24. Tổng của 3 số còn thiếu là: A. 56;	B. 48;	c. 40 ;	D. 54.
Một hình tam giác có độ dài mỗi cạnh đều bằng 5dm thì chu vi của hình tam giác này là:
A. 15dm ; B. 10dm ; c. 12dm ;	D. 14dm.
Một hình tam giác cỏ 3 cạnh bằng nhau và có chu vi là 27cm thì mỗi cạnh dài:
A. 8cm ;	B. 10cm ; c. 7cm ;	D. 9cm.
Mẹ có một số kẹo, mẹ chia cho 5 bạn, mỗi bạn 5 cái kẹo, mẹ còn lại 9 cái kẹo. Vậy sô' kẹo mẹ cỏ là:
A. 30 cái kẹo ; B. 32 cái kẹo ; c. 25 cái kẹo ; D. 34 cái kẹo. Cả 4 bạn có tất cả 28 hòn bi. Biết sô' bi mỗi bạn bằng nhau thì mỗi bạn có số bi là:
A. 5 hòn bi ; B. 6 hòn bi; c. 7 hòn bi; D. 8 hòn bi.
Lớp em có 30 học sinh
sô' học sinh của lớp là nam. Vậy sô'
học sinh nữ của lớp là: A. 10 học sinh nữ ; c. 18 học sinh nữ;
PHẦN 2: Điền vào chỗ irons:
5 + 0 =	b) 5 X 1 =	
Cho các số: 4; 15; 25; 30; 85; 96; 70 và 75. Trong các sô' đã cho
các cặp sô' có tổng bằng 100 là	
Cho sô' 475:
Cần xóa đi một chữ sô'	để có sô' có hai chữ sô' còn lại là lớn
nhất.
Cần xóa đi một chữ sô'	để có sô' có hai chữ số còn lại là bé
nhất.
DAP AN
PHẦN 1
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Đáp án
B
A
D
B
D
D
B
c
B
D
Câu
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Đáp án
D
B
c
A
B
D
A
D
D
c
D
PHẦN ((
Câu 1:
a) 5
b) 5
Câu 2: a) 130 phút
b) 13 kg
5
5
c) 3 kg
d) 13 km
0
0
e) 22 I
Câu 3:
15 và 85
Câu 4: a) 4
b)7
25 và 75 4 và 96 70 và 30
Câu 5:	X X 2 = 0
X =0:2
X =0