Giải toán lớp 2 Bài 149: Luyện tập chung

  • Bài 149: Luyện tập chung trang 1
  • Bài 149: Luyện tập chung trang 2
Bài 149
LUYỆN TẬP CHUNG
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. Tính:
35	48	57
+	28	+	15	+ 	26_
35
63
2. Tính:
75
9
48 +	15
63
63
17
Giải
57
+ 26
83
81
34
90
52
16
25 +	37
62
80
15
Giải
75
63
81
52
80
9
17
34
16
15
66
46
47
36
65
3.
Tính nhẩm:
700 + 300 =
800 + 200 =
500 + 500 =
1000-300 =
1000 - 200 =
1000 - 500 =
Giải
700 + 300 =
1000
800 + 200 = 1000
500 + 500 =
1000
1000-300:
= 700
1000-200 = 800
1000 - 500 =
-- 500
4.
Dặt tính rồi tính: a) 351 + 216;
427 + 142;
516 + 173.
b) 876 - 231;
999 - 542;
505 - 304.
Giải
a)
+
351
427
516
216
142
173
567
569
689
b)
876
999
505
231
542
304
645
457
201
5. Vẽ hình theo mẫu:
Hưởng dẫn
Cách vẽ: Chấm thành dạng hình như mẫu rồi nối đoạn