Giải toán lớp 2 Bài 132: Đơn vị, chục, trăm, nghìn

  • Bài 132: Đơn vị, chục, trăm, nghìn trang 1
  • Bài 132: Đơn vị, chục, trăm, nghìn trang 2
6 CÁC số TRONG PHẠM VI 100
Bài 132
ĐƠN VỊ, CHỤC, TRĂM, NGHÌN
I. GHI NHỚ
10 đơn vị bằng 1 chục. - 10 trăm bằng 1 nghìn.
10 chục bằng 1 trăm. - Các số 100, 200, 300, 400... là các số tròn trăm.
II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
Giải
BÀI TẬP LUYỆN TẬP:
Viết các số: - Năm chục, sáu chục, bảy chục, tám chục, chín chục. - Bốn trăm, sáu trăm, bảy trăm, chín trăm.