Giải toán lớp 2 Bài 168: Luyện tập chung

  • Bài 168: Luyện tập chung trang 1
  • Bài 168: Luyện tập chung trang 2
Bài 168
LUYỆN TẬP CHUNG
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
í. Tinh nhẩm:
5x6
36.4
1 X 5.5 =
4x7
25:5	=
0x5:5 =
3x8
16:4
0:3:2 =
2x9
9:3
Giải
4:4x1 =
5 X 6 = 30
36 : 4
= 9
1 X 5 : 5 = 1
4 X 7 = 28
25 : 5
= 5
0 X 5 : 5 = 0
3x8 = 24
16 : 4
= 4
0:3:2 = 0
2x9 = 18
9 : 3
= 3
4 : 4 X 1 = 1
2.
482 . 480 987 - 989 1000 - 600 + 400
300 + 20 + 8 - 338 400 + 60 + 9 .. 469 700 + 300 .. 999
Giải
482 > 480 987 < 989 1000 = 600 + 400
300 + 20 + 8 < 338 400 + 60 + 9 = 469
700 + 300 > 999
3. Dặt tính rồi tính:
72 - 27;
48 + 48;
602 + 35; 347 - 37;
323 + 6 538 - 4
a)
72
27
45
602
35
637
Giải
323 b) 6
329
48
48
96
347
37
310
538
4
534
4. Tấm vải xanh dài 40m, tấm vải hoa ngắn hơn tấm vải xanh 16m. Hỏi tấm vải hoa dài bao nhiêu mét?
40m
Tóm tắt:
Vải xanh:
Vải hoa:
16m'
Giải
Độ dài tấm vải hoa là:
40 - 16 = 24 (m)
5 Do độ dài các cạnh của hình tam giác ABC rồi tinh chu vi hình tam giác dó.
Giải
Ta có: AB = 4cm; AC = 4cm; BC = 3cm.
Vậy chu vi hình tam giác ABC là:
+ 4 + 3=11 (cm)
Đáp số: 24m
Đáp số: 11cm