Giải toán lớp 2 Bài 96: Luyện tập

  • Bài 96: Luyện tập trang 1
  • Bài 96: Luyện tập trang 2
Đài 96
LUYỆN TẬP
1. Tính nhẩm:
a) 4x4 =
4x9 =
4 x6 =
4x5 =
4x2 =
4 X 10 =
4x8 =
4x7 =
4x1 =
b) 2x3 =
2x4 =
4x3 =
3x2 =
4x2 =
3x4 =
Giải
a) 4x4 = 16
4 X 9 = 36
4 X 6 = 24
4 X 5 = 20
4x2 = 8
4 X10 = 40
4 X 8 = 32
4 x 7 = 28
4x1=4
b) 2x3 = 6
2x4 = 8
4x3 = 12
3x2 = 6
4x2 = 8
3x4 = 12
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
2. Tinh (theo mẫu):
Mẫu: 4x3+8= 12 + 8 = 20
a) 4 X 8 + 10 =
b) 4 X 9 + 14 =
Giải
c) 4 X 10+ 60 :
a) 4 X 8 + 10 = 32 + 10 = 42
c) 4 X 10 + 60 =40 + 60 = 100
b) 4x9 + 14 =36 + 14 = 50
Mỗi học sinh được mượn 4 quyền sách. Hỏi 5 học sinh được mượn bao nhiêu quyển sách?
Tóm tắt:	Mỗi HS được mượn: 4 quyển sách.
HS được mượn :quyển sách?
Giải
Sô' quyển sách 5 học sinh được mượn:
X 5 = 20 (quyển sách)
Đáp số: 20 quyển sách
Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:
4x3=7
A. 7	B. 1	c. 12	D. 43
Giải
Khoanh vào chữ (C)12.